Stopa procentowa

Dochód brutto banków jest różnicą między odsetkami pobieranymi od kredytobiorców a odsetkami płaconymi od wkładów gotówkowych. Dochód brutto minus koszty funkcjonowania banków stanowi zysk brutto, który po opłaceniu podatku od zysku jest zyskiem netto. Zysk ten na ogół zapewnia bankom przeciętną stopę zysku, w takiej mniej więcej wysokości jak w przemyśle. Mechanizm kształtowania się stopy zysku banków jest zbliżony do analogicznego mechanizmu w innych dziedzinach działalności gospodarczej Stopa, procentowa kształtuje się na rynku kredytowym. Rynek kredytowy obejmuje wszystkie strumienie różnych form i rodzajów kapitału pożyczkowego oraz całość popytu na ten kapitał. Każdorazowe zmiany podaży kapitału pożyczkowego bądź popytu na ten kapitał wywołują krótkookresowe zmiany poziomu stopy procentowej. Rynek kredytowy występuje jako część składowa zarówno rynku pieniężnego, jak i kapitałowego. Rynek pieniężny obejmuje handel pełnowartościowymi monetami i złotem, walutami oraz różnorodne krótkoterminowe operacje kredytowe. Rynek kapitałowy obejmuje obroty papierami wartościowymi oraz średnio- i długoterminowe transakcje kredytowe. Głównymi rodzajami papierów wartościowych są obligacje i akcje. Obligacja jest to średnio bądź długoterminowy papier wartościowy o wyszczególnionej na nim kwocie pieniężnej i określonym, z reguły stałym oprocentowaniu. Emitujący obligacje zobowiązuje się do jej wykupu (spłaty) w ustalonym terminie oraz do bieżącego regulowania odsetek.
System reklamy Test