Kreowanie popytu

W gospodarce współczesnej banki odgrywają ważną role w kreowaniu popytu na środki konsumpcji oraz na dobra -inwestycyjne. Szeroko został rozwinięty kredyt na dobra konsumpcyjne, głównie trwałego użytku, oraz na budownictwo mieszkaniowe. Aktywną rolę w tej dziedzinie pełni państwo. W kapitalizmie domeną kreowania popytu przez gospodarkę państwową jest głównie wzrost wydatków, zwłaszcza na dziedzinę militarną oraz rozwój infrastruktury (budowa dróg itd.). Część wzrostu tych wydatków jest finansowana za pomocą zaciągania długu publicznego, część zaś za pomocą emisji pieniądza oraz podatków. Istotną rolę odgrywa też udzielanie pożyczek zagranicznych. W oddziaływaniu na bieg procesów rozwoju gospodarczego wykorzystywane są także inne środki natury finansowej. Dotyczy to zwłaszcza operowania skalą podatkową; zmniejszenie obciążeń podatkowych może być istotnym czynnikiem wzrostu dochodów osobistych ludności i przedsiębiorstw, a tym samym wzrostu popytu. Z innych środków znamy określanie warunków amortyzowania nowych inwestycji. Liberalizacja tych warunków w odniesieniu do określonych rodzajów inwestycji bądź inwestycji w mniej rozwiniętych gospodarczo regionach kraju wpływa pobudzająco na proces inwestycyjny, regulując zarazem terytorialną alokację nowych obiektów. Istotną rolę może też odgrywać subsydiowanie poszczególnych dziedzin działalności gospodarczej.
System reklamy Test