Regulowanie inwestycji

Główną rolę w procesach regulowania inwestycji odgrywają prawa techniczno-bilansowe oraz prawo wartości, a zwłaszcza jego sygnały produkcji. Działanie prawa wartości jako regulatora inwestycji, czyli regulatora nowych zasobów pracy uprzedmiotowionej i żywej, wiąże się z pierwszym elementem tego prawa, t j. wymogiem pracy społecznie niezbędnej. Akumulowane, tj. powiększające dany aparat wytwórczy, kapitały płyną przede wszystkim do tych gałęzi produkcji, w których istnieją możliwości obniżenia kosztów produkcji poniżej ich przeciętnego poziomu. Jeśli takie możliwości istnieją we wszystkich gałęziach, to producenci lokują kapitały przede wszystkim tam, gdzie są one stosunkowo największe. Te możliwości obniżenia kosztów i ich zróżnicowanie w poszczególnych gałęziach produkcji są właśnie sygnałami prawa wartości. Wskazują one, gdzie należy inwestować. Ich działanie prowadzi w konsekwencji do wzrostu globalnej podaży, a zarazem do zmiany jej struktury. Roli prawa wartości w procesie regulowania inwestycji nie należy rozumieć w ten sposób, że wyznacza ono główne kierunki inwestycji oraz określa główne proporcje produkcji w aspekcie bieżącym i perspektywicznym. Rola prawa wartości jest w istocie znacznie skromniejsza. Mechanizm tego prawa rządzi bezpośrednio podziałem tylko marginalnych strumieni zasobów pracy żywej i uprzedmiotowionej (udział tych strumieni w globalnej sumie inwestycji i związanych z nimi nakładów pracy może być dość znaczny).
System reklamy Test