Prawo ruchy formacji spolecznej

Całokształt omówionych mechanizmów wraz z wchodzącymi w ich skład mechanizmami cząstkowymi stanowi mechanizm funkcjonowania i rozwoju gospodarki narodowej. Układ działania praw ekonomicznych w całokształcie tego mechanizmu jest — jak wskazywała na to nasza analiza — układem działań wzajemnie powiązanych, a zarazem sprzecznych; Sprzeczności te są przezwyciężane w toku rozwoju gospodarki, nieraz z dużymi trudnościami, stając się zarazem stymulatorem tego rozwoju. Sposób działania formacji społecznej jest więc dialektycznym procesem rozwoju, tzn. procesem wzajemnie powiązanych, a jednocześnie zawierających sprzeczności zjawisk, które znajdują się w ciągłym ruchu i rozwoju, przechodząc od zmian ilościowych do zmian jakościowych w wyniku ścierania się tkwiących w nich wewnętrznych sprzeczności. Marks określał ten dialektyczny charakter sposobu działania formacji społecznej mianem ekonomicznego prawa ruchu formacji społecznej. Prawo to można określić jako prawo odzwierciedlające zespół więzi przyczynowo-skutkowych, determinujących ewolucję, rozwój danej formacji społecznej, dokonujące się w niej ilościowe i jakościowe zmiany oraz zejście danej formacji ze sceny życia społeczno-gospodarczego. Działanie prawa ruchu zawiera także społeczne (socjologiczne) aspekty. Jego analiza pozwala dokonać ekonomicznej i społecznej oceny danej formacji społecznej.
System reklamy Test