Oddzialywanie na gospodarke

W oddziaływaniu systemu pieniężno-kredytowego na gospodarkę główna rola przypada kredytowi i związanym z nim kategoriom. Pieniądz gotówkowy i kredytowy pełnią aktywne funkcje we wszystkich dziedzinach mechanizmu funkcjonowania i wzrostu gospodarki. 1. Pieniądz, a zwłaszcza pieniądz kredytowy, umożliwia utrzymywanie ciągłości procesu produkcji w jego poszczególnych ogniwach. (Przedsiębiorstwa odczuwające przejściowo brak środków na zakup surowców itp. czy na wynagrodzenia mogą zaciągać w bankach pożyczki). Pieniądz jest jednym z czynników regulowania produkcji, dostosowywania podaży do popytu. Różnorodne formy kredytu ułatwiają zmiany w strukturze produkcji, w jej „przestawianiu" odpowiadającemu zmianom popytu. 2. Pieniądz, będąc środkiem wymiany (cyrkulacji) towarów, jest zarazem aktywnym czynnikiem kształtującym procesy wymiany. Oddziałując na ceny, wpływa na proporcje aktów wymiany towarów. Wpływając na tempo' wzrostu cen, wpływa na tempo procesów wymiany. 3. Pieniądz jest jednym z czynników podziału dochodu narodowego i służy jako narzędzie regulowania proporcji tego podziału, wprowadzania doń określonych korektyw. Ta rola przypada głównie pieniądzowi papierowemu i jest realizowana za pomocą inflacji.
System reklamy Test