Industrializacja

W okresie forsownej industrializacji, łamania starych i tworzenia nowych proporcji gospodarki, powstawania nowych gałęzi produkcji, szybkiego rozwijania niektórych dziedzin produkcji (głównie przemysłu ciężkiego) — prawo wartości nie jest regulatorem inwestycji, gdyż mechanizm jego działania, na który składają się oba podstawowe elementy, nie funkcjonuje; zostaje świadomie zawieszony bądź wysoce ograniczony. Tego rodzaju sytuacja nie jest jednak cecha specyficzną wyłącznie krajów budujących socjalizm. Cechowała ona także kraje kapitalistyczne w okresie ich industrializacji, zwłaszcza kraje, które późno wkroczyły -na drogę uprzemysłowienia. Wraz z postępami industrializacji, dokonaniem rekonstrukcji gospodarki narodowej, ukształtowaniem się nowych proporcji, osiągnięciem względnie wysokiego poziomu produkcji (w przeliczeniu na mieszkańca), wyjściem gospodarki socjalistycznej z okresu „niedojrzałego" — przestają istnieć obiektywne czynniki ograniczające działanie prawa wartości. Zaczyna ono pełnić funkcję regulatora produkcji i inwestycji. Sprawne działanie mechanizmu wzrostu gospodarczego wymaga, poza wyjątkowymi okresami, przestrzegania praw techniczno-bilansowych oraz nieskrępowanego regulowania inwestycji przez prawo wartości; zapewni to równowagę inwestycji i ich wysoką efektywność, a wzrost gospodarczy nie będzie narażony na zakłócenia.
System reklamy Test