Sily wytworcze w Anglii

Około 1850 r. rozwój sił wytwórczych w Anglii (w innych krajach później) wkroczył w nowe stadium; było to stadium rozwiniętego już przemysłu. Jest zrozumiałe, że rozwój sił wytwórczych, jak każdy rozwój, charakteryzują zmiany ilościowe (z różnym nasileniem w czasie), które stopniowo kumulując się, przechodzą w zmiany o charakterze jakościowym. O jakościowych zmianach sił wytwórczych może świadczyć wiele danych. Najważniejsze z nich dotyczą zmian: a) w środkach produkcji, a zwłaszcza narzędziach pracy, b) w poziomie produkcji, zwłaszcza przemysłowej, c) w strukturze produkcji. Pochodnymi tych głównych kryteriów mogą być inne, jak na przykład udział inwestycji w dochodzie narodowym, rozmiary eksportu netto, spożycie żywności przez poszczególne grupy społeczeństwa. W drugiej połowie XIX wieku kraje uprzemysłowione cechował szybki wzrost gospodarczy, zakłócany jednakże kryzysami gospodarczymi (o czym dalej). Wzrost ten był przede wszystkim funkcją ilościowego rozwoju sił wytwórczych, tzn. ilościowego powiększania potencjału produkcyjnego oraz ulepszania znanych już technik wytwarzania i technologii produkcji. We wzroście tym wielką rolę odegrało budownictwo kolejowe oraz rozwój transportu morskiego (wyparcie żaglowców przez parowce).
System reklamy Test