Gospodarka socjalistyczna

W gospodarce socjalistycznej, w pierwszych fazach jej rozwoju, gdy w systemie kierowania gospodarką odgrywały większą rolę dyrektywy niż instrumenty ekonomiczne — aktywna rola systemu pieniężno-kredytowego była ograniczona. Wraz z rozwojem sił wytwórczych i wprowadzaniem reform gospodarczych podnoszących rangę instrumentów ekonomicznych znaczenie systemu pieniężno-kredytowego zwiększało się; w coraz większym zakresie pełnił on omówione powyżej funkcje. Oczywiście formy realizacji tych funkcji są w znacznej części odmienne od form. występujących w ustroju kapitalistycznym (wyeliminowane zostały żywiołowe wahania stopy procentowej, wolumen kredytu jest określany planowo itd.). Także ich treść społeczno-ustrojowa jest inna niż w kapitalizmie. Dobrze funkcjonujący system pieniężno-kredytowy jest jednym z podstawowych warunków sprawnego mechanizmu funkcjonowania i rozwoju gospodarki. Jego rozregulowanie, zwłaszcza brak opanowania ekspansji kredytu i wypływu gotówki (inflacja), prowadzi do zakłóceń w tym mechanizmie.
System reklamy Test