Czeki

Technicznymi narzędziami funkcjonowania pieniądza bezgotówkowego są czeki oraz polecenia przelewu. Czek jest to zlecenie bankowi (w formie pisemnie wypełnionego blankietu) wypłacenia określonej sumy pieniężnej osobie wymienionej na blankiecie czekowym lub okazicielowi. Istnieją czeki gotówkowe i rozrachunkowe. Te drugie służą transakcjom bezgotówkowym. Oprócz zlecenia w formie czeku bank może też otrzymywać uwierzytelnione polecenia przelewu określonej sumy pieniężnej z rachunku jednego właściciela na rachunek innego. Istnieje kredyt krótkoterminowy i długoterminowy. Ten pierwszy, zwany także kredytem obrotowym, udzielany jest zwykle na okres do 12 miesięcy. Służy on z reguły finansowaniu środków obrotowych (zakup surowców itd.) przedsiębiorstw-kredytobiorców. Kredyt długoterminowy, zwany też kredytem inwestycyjnym, udzielany jest na sfinansowanie zakupu środków trwałych (budownictwo, maszyny itd.). Terminy jego spłaty bywają nieraz dość odległe i są dostosowane do okresów amortyzacji obiektów inwestycyjnych sfinansowanych za pomocą tego kredytu. W przeszłości kredyt krótkoterminowy był domeną banków handlowych (komercyjnych), a kredyt długoterminowy — wyspecjalizowanych banków inwestycyjnych. Współcześnie podział ten został w znacznym stopniu zatarty; banki handlowe udzielają także kredytów średnio-i długoterminowych.
System reklamy Test