Ekonomia - gospodarka

Na mechanizm prawa ruchu składa się całokształt mechanizmu funkcjonowania i rozwoju gospodarki, a więc także mechanizm realizacji (absorpcji) produktów. Pełni on bardzo ważną rolę w działaniu prawa ruchu (dlatego omawiamy go w niniejszej części rozdziału). Mogłoby się wydawać, że takiego mechanizmu nie ma, gdyż proces absorpcji produktów, jego cechy specyficzne, a zwłaszcza trudności i przeszkody (bariery) są skutkiem działania omawianych do tej pory mechanizmów. Otóż mechanizm ten jest specyficzny, nie stanowi bowiem jakiegoś jednego dającego się wyodrębnić mechanizmu, lecz cały kompleks mechanizmów i czynników determinujących absorpcję produktów, które tkwią w większej części .poprzednio omówionych mechanizmów. Przez mechanizm realizacji produktów rozumiemy zespół wszystkich czynników wpływających na absorpcję całego produktu społecznego (finalnej produkcji). Są to więc czynniki związane z prawami reprodukcji (realizacja produktów może napotkać przeszkody wskutek naruszenia proporcji produkcji), czynniki związane z procesami wymiany (np. zjawiska nadwyżki podaży nad popytem), czynniki związane z poziomem konsumpcji (nasycenie poszczególnych segmentów rynku może stwarzać przeszkody we wzroście zbytu danych produktów; może to dotyczyć np. żywności).

System reklamy Test